Spitex, Rothenburg

Stationsstrasse 12, 6023 Rothenburg, LU, (11.2017)
Architekt:
Bauherr: W. & B. Bütler-Jetzer, Stationsstrasse 12, 6023 Rothenburg
Bauleitung: Herr Walter Bütler